Algemene voorwaarden Evie Kox – Psychomotorische therapie & Training

Beroepsprofessionaliteit

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te
 • De sessies duren 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
  In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulpbieden/meldcode

Kosten

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 75,00,-
 • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie, aangesloten bij de FVB.
 • U ontvangt een factuur na de sessie of deze wordt digitaal naar u verstuurd. Deze kunt u gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden

Annulering van de therapie

 • Je kunt de afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. Je kunt daarvoor bellen of mailen. Er wordt 100% in rekening gebracht wanneer de afspraak binnen 24 uur voor de behandeling wordt afgezegd of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen zonder bericht.

Schade en klachtenprocedure

 • De vaktherapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door de behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure. Uw therapeut is hiervoor aangesloten bij het NIBIG. Kijk voor meer informatie op de website (link).
 • De vaktherapeut heeft een bij de VvAa collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekering van vaktherapeuten afgesloten, vvaa.nl

Download algemene voorwaarden